Kaleb Jon Jordan

บ้านมณีพฤกษ์อยู่บนดอยสูงใน อ. ทุ่งช้าง จ. น่าน เป็นหมู่บ้านชาวม้งและลัวะ เป็นพื้นที่สู้รบในสมัยที่มีความขัดแย้งทางอุดมการณ์การเมืองอย่างรุนแรง  ต่อมาโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (พมพ.) เข้ามาพัฒนาหมู่บ้าน ส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกกาแฟเพื่อลดการทำไร่เลื่อนลอย และส่งเสริมการท่องเที่ยว

หมู่บ้านมณีพฤกษ์ตั้งอยู่ที่ความสูงตั้งแต่ 1,200 ม. จากระดับน้ำทะเลปานกลาง บางพื้นที่ก็สูงถึง 1,500 ม. จึงเหมาะมากในการปลูกกาแฟที่ให้รสชาติดี  กาแฟมณีพฤกษ์มีคุณภาพอยู่ในระดับแถวหน้าของกาแฟน่าน โดยมีผู้ดูแลการผลิตคนสำคัญคือ เคเลบ จอร์แดน ลูกชายของมิชชันนารีที่เข้ามาเผยแผ่ศาสนาในหมู่บ้าน

เคเลบเคยทำงานในโรงคั่วกาแฟชั้นนำของสหรัฐอเมริกา จึงนำความรู้มาพัฒนากาแฟของที่นี่ให้มีคุณภาพระดับสูง โดยให้ชาวบ้านทดลองปลูกกาแฟหลายสายพันธุ์ เช่น ทิปปิกา คาทูรา คาติมอร์ เกชา และรับเมล็ดกาแฟจากชาวบ้านมาคัดเลือกและคั่วส่งขายในชื่อ “Gem Forest”

กาแฟมณีพฤกษ์ขายในรูปแบบเมล็ด มีทั้งคั่วเข้ม คั่วกลาง และคั่วอ่อน เมื่อชงแล้วมีกลิ่นหอมไม่แพ้กาแฟชั้นดีจากแหล่งอื่น ที่สำคัญคือเป็นกาแฟธรรมชาติที่ปลูกในป่า ช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้ และช่วยรักษาป่าต้นน้ำน่านไว้

เคเล็บ จอน จอร์แดน(Kaleb Jon Jordan) เกิด 17 พฤศจิกายน 2524 ที่โรงพยาบาลปัว จังหวัดน่าน ถือสัญชาติไทยตามถิ่นเกิด บิดา James David Jordan มารดา : Francis Katharine Jordan สมรส: นางวันวิสา จอร์แดน บุตร : เบญไนยาห์ จอร์แดน 9 ขวบ สิริน่า จอร์แดน 7 ขวบ แคธารีน จอแดน 4 ขวบ

การศึกษา
มัธยม: Grace International School Chaingmai
อุดมศึกษา: Purdue University เมือง Fort Wayne รัฐ Indiana สาขา Mechanical Engineering , Associate degree in linguistics

การทำงาน
ปี 2005: Head Roasterand R&D at Alliance coffee in indiana
ปี 2006 : เริ่มต้นโครงการและพัฒนากาแฟที่หมู่บ้านมณีพฤกษ์3
ปี 2010 : เริ่มกิจการโรงคั่วกาแฟ และทำแบรนด์ Gem forest coffee

ที่มา Greendee.app


Related Sessions

View full schedule