Dr. Nattapong Nithi-Uthai

ดร.ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย ผู้ก่อตั้ง ‘Trash Hero ปัตตานี’ กลุ่มผู้พิชิตขยะแห่งปัตตานี ท่านเป็นตัวตั้งตัวตีในการชักชวนผู้คนในจังหวัดปัตตานีมาร่วมกันเก็บขยะเป็นประจำทุกสัปดาห์ และเขาได้ใช้วิชาความรู้ด้านพอลิเมอร์ที่ตัวเองมีในการชุบชีวิตขยะให้กลายเป็นรองเท้าคู่ใหม่ในแบรนด์ชื่อ “รองเท้าแตะทะเลจร” ที่ใส่เรื่องราวการสื่อสารปัญหาขยะที่สามารถส่งไปถึงผู้คนกว่า 10 ประเทศทั่วโลก กว่า 2 ปีที่ผ่านมา มีขยะที่ถูกเก็บโดย Trash Hero ไปแล้วกว่า 10,000 กิโลกรัม มีคนมาร่วมเก็บขยะด้วยกว่า 3,000 คน และยังคงเพิ่มขึ้นในทุกสัปดาห์

 


Related Sessions

View full schedule