เล็ก Pa’Ka Coffee

พี่เล็กจาก Pa’Ka Coffee

เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2553 ที่ชุมชนได้รวมกลุ่มเพื่อแปรรูปกาแฟให้มีคุณภาพโดยกาแฟนั้นได้ปลูกแซมใต้ร่มไม้ในป่าชุมชนซึ่งทำให้ชุมชนสามารถตอบโจทย์ฐานรายได้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนฐานแนวคิดการดูแลจัดการป่าของปกาเกอะญอและชุมชนได้เริ่มทำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างการนำเสนอแนวคิดของกาแฟชุมชนป่าแป๋และการจัดการทรัพยากรบนฐานประเพณีวัฒนธรรมปกาเกอะญอในชุมชน ตามแนวคิดการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่าตามบทธาที่ว่า

“ออทีเกอตอที ออก่อเกอตอก่อ
กินกับน้ำให้รักษาน้ำ กินกับป่าให้รักษาป่า”


Related Sessions

View full schedule