อาจารย์ธีระ วงศ์เจริญ

ที่ปรึกษา ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร (อ.ยักษ์) อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


Related Sessions

View full schedule