Woranuch Pakanam

ผลิตภัณฑ์ Personal Care คือสิ่งที่เราใช้ในชีวิตเป็นประจำทุกวัน การเลือกใช้กลิ่นหอมที่มาจากพืชสมุนไพร หรือที่เรียกว่าน้ำมันหอมระเหย (Essential Oil) มาประยุกต์แทนการใช้กลิ่นสังเคราะห์ (Synthetic Fragrance Oil) ย่อมส่งผลให้เกิดความสดชื่น ผ่อนคลาย และดีต่อสุขภาพของผู้ใช้มากกว่า คนในสมัยโบราณจึงนิยมใช้กลิ่นหอมจากพืชสมุนไพร ในการดูแลรักษาสุขภาพ หรือที่เราเรียกศาสตร์นี้ว่า “Aromatherapy” ซึ่งสมุนไพรคุณยายปลั่ง ได้เล็งเห็นคุณค่าของศาสตร์นี้ จึงได้เลือกนำกลิ่นหอมจากพืชสมุนไพร มาประยุกต์ใช้ใส่ในผลิตภัณฑ์กลุ่ม Personal Care โดยยึดหลักการเลือกกลิ่นหอมจากพืชสมุนไพร ให้สอดคล้องกับธาตุเจ้าเรือนของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นศาสตร์โบราณอีกแขนงหนึ่ง ทั้งนี้มีการมุ่งเน้นให้เกิดความสดชื่น ผ่อนคลาย ต่อสุขภาพ ของผู้ใช้ และถือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาของคนโบราณ ให้สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป เพราะนุชเชื่อว่าความสุขสดชื่นของสุขภาพกายใจ จะนำมาซึ่งความสุขในชีวิตอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติมที่ https://porlaewdeethecreator.com/thecreator/3542/

 


Related Sessions

View full schedule