ชัยธวัช จอมติ

กาแฟ อินทรีย์ หินลาด ประกอบด้วยชุมชนบ้านห้วยหินลาดใน บ้านห้วยหินลาดนอก บ้านผาเยือง บ้านห้วยไม้เดื่อ และบ้านป่า พื้นที่ส่งเสริมปลูก สายพันธ์อาราบิก้า ภายไต้โครงการพัฒนาดอยเวียงผา ปลุกมา สามสีบปี แบรน หินลาดเกิดขึ้นจากแนวคิดคนรุ่นใหม่ เมื่อเล็งเหตุการทำลายป่าเพื่อปลุกข้าวโพด อีกสินค้าหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมาก เนื่องจากต้นการกาแฟ เป็นพืชเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถปลูกไต้ร่มไม้ได้ อีกทางเลือกหนึ่งที่จะทดแทนรายได้จากการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว (ข้าวโพด) นอกเหนือจากนั้นเราได้แบ่งรายได้ส่วนหนึ่งไว้ใช้จ่ายในการรักษาป่าชุมชน ในเนื้อที่ สองหมื่นกว่าไร่ ทำแนวกันไฟป่า ดับไฟป่า ลาดตระเวนป่า เฝ้าระวังไฟป่า และอีกช่องทางหนึ่งที่เราได้ทำ ส่งเสริมการเรียนการสอนในชุมชนบ้านห้วยหินลาดนอก โดยการจ้างครูอาสาสอนในชุมชน


Related Sessions

View full schedule